Visie op diaconaat

Vanouds zijn kerntaken van de diakenen het dienen aan de tafel bij de viering van het Heilig Avondmaal en het inzamelen en het uitdelen van liefdegaven: diakenen verzorgen de collecte en de bestemming van de collectegelden.

Voor iedere christen geldt de opdracht van Christus tot naastenliefde, tot hulp aan de mens in nood en tot het doen van recht aan armen en verdrukten. Deze opdracht schept een band en leidt tot onderlinge hulpverlening, niet alleen binnen de kerkelijke gemeente maar ook daarbuiten. Diaconaat is niet alleen een zaak van diakenen, maar van de gehele gemeente.

De diaconie neemt hierbij het voortouw, echter met een appèl op de gemeenteleden bij de benodigde uitvoering. Verder heeft de diaconie in onze gemeente een aantal concrete taken, bijv. het zorgen voor de zondagse bloemengroet, aandacht voor langdurig zieken en bejaarden, stille hulp waar dit nodig is. Ook de kerktelefoon valt onder verantwoordelijkheid van de diaconie. Alle diakenen maken deel uit van de Kerkenraad en werken via de wijkteams.