Pastoraat

Omzien naar elkaar - De motivatie voor ‘pastoraat' ligt in onze onderlinge verbondenheid als gemeente van Jezus Christus. Dat is niet alleen een opdracht voor de ambtsdragers maar ook voor alle andere gemeenteleden. Wij allen kunnen elkaars ‘pastor - hoeder' zijn, kunnen naar elkaar omzien en met elkaar solidair zijn. Laten we werken aan een sfeer in onze gemeente, waarin zoveel mogelijk mensen zich thuis kunnen voelen en waar je vreugde en leed met elkaar kunt delen. Pastoraat is nooit éénrichtingsverkeer. We mogen elkaar dienen met onze gaven in de ontmoeting, waarin de gemeenschap mag worden ervaren. Voor goede pastorale zorg is ieders inbreng van belang, al was het alleen al in de vorm van berichtgeving. 

Bezoek- Een onderdeel van het pastoraat bestaat uit een bezoek van predikant of (wijk)ouderling. Deze worden vaak geïnitieerd door predikant of wijkoudeling, echter u kunt zo'n bezoek ten alle tijde zelf aanvragen bij predikant, ouderling of wijkbezoeker.