Gegevens Diaconie

Algemene gegevens

Naam ANBI Diaconie Hervormde Kerk Amerongen
Per adres Den Oven 46
Postcode 3912 AE
Plaats Rhenen
Website www.hervormdegemeenteamerongen.nl
RSIN/Fiscaal nummer 824106222

De Hervormde Wijkgemeente te Amerongen vormt samen met de Hervormde wijkgemeente te Overberg een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De wijkgemeenten vervullen haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconieën van deze wijkgemeenten zijn een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Amerongen.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Amerongen

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente van Amerongen en Overberg ligt bij de Algemene kerkenraad en wordt gevormd door 2 predikanten, 4 ouderlingen, 4 diakenen en 4 kerkrentmeesters.
De wijkgemeente van Amerongen telt een kerkenraad van 20 leden, bestaande uit 1 predikant, 6 ouderlingen, 2 jeugdouderlingen, 6 diakenen en 5 ouderling-kerkrentmeesters.
Het College van kerkrentmeesters heeft naast ouderling-kerkrentmeesters ook nog 4 kerkrentmeesters.
De wijkgemeente Overberg heeft een kerkenraad met 9 leden, dat bestaat uit 1 predikant, 2 ouderlingen, 1 jeugdouderling, 3 ouderling kerkrentmeesters en 4 diakenen.

College van Diakenen: Het college van Diakenen van de gemeente Amerongen/Overberg bestaat uit de beide voorzitters, en twee andere leden uit elke wijkraad van de diaconie van beide wijkgemeenten. Het College vormt de juridische rechtspersoon van de Hervormde Gemeente te Amerongen in diaconale aangelegenheden.

 Het dagelijks bestuur (DB) wordt gevormd door 3 leden van het college en bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, waarvan 2 leden van de Wijkraad van diakenen van wijkgemeente 1en 1 lid van de Wijkraad van Diakenen van wijkgemeente 2. De AK benoemt de leden van het bestuur voor een periode van 2 jaar op voordracht van het college van Diakenen. Daarna zal 2 jaarlijks opnieuw een bestuur worden benoemd. Bij afwezigheid van een bestuurslid bij vergaderingen van het college zal een ander diaconie wijkraadslid het bestuurslid vervangen.

 Het College van diakenen van de wijkgemeente Amerongen en Overberg tellen 6 respectievelijk 4 leden en zijn verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconieën. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.hervormdegemeenteamerongen.nl en www.hervormdoverberg.nl vindt u beleidsplannen (2010-2014) van beide wijkgemeenten.

Beloningsbeleid

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u onder H aan.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar van beide wijkgemeentes. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Staat van baten en lasten Diaconie Hervormde Gemeente Amerongen Overberg 2015

  Amerongen
werkelijk
2015
Overberg
werkelijk
2015
Totaal
werkelijk
2015
Totaal
begroot
2015
Totaal
werkelijk
2014
 
Baten:
80 Baten onroerend goed 3.533 0 3.533 3.500 3.459
81 Rente baten 1.098 113 1.211 1.690 1.410
83 Bijdragen levend geld 7.471 8.768 16.239 10.700 11.897
84 Doorzendcollectanten 14.426 9.579 24.005 19.000 43.106
Totale baten 26.528 18.460 44.988 34.880 59.872
 
Lasten:
41 Lasten onroerende zaken 433 0 433 500 414
44 Lasten kerkdiensten 1.224 -36 1.188 1.200 914
45 Verplichtingen en bijdragen 1.238 -16 1.222 1.805 1.138
47 Kosten beheer en administratie 1.457 969 2.426 2.700 2.366
48 Rentelasten 307 167 474 450 428
Som der lasten 4.659 1.084 5.743 6.655 5.260
 
Saldo baten minus lasten 21.869 17.376 39.245 28.225 54.612
 
50 Diaconaal werk plaatselijk -3.036 -1.486 -4.522 -6.650 -5.964
51 Diaconaal werk landelijk -8.279 -700 -8.979 -5.975 -7.356
52 Diaconaal werk wereldwijd -9.321 -9.388 -18.709 -13.600 -37.427
58 Overige baten 35 0 35 0 2.084
  -20.601 -11.574 -32.175 -26.225 -48.663
 
Resultaat 1.268 5.802 7.070 2.000 5.949

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.