Gegevens Hervormde Gemeente

Algemene gegevens

Naam ANBI Hervormde Gemeente te Amerongen
Kerkelijk bureau:
Nederstraat 13a
3958 CS Amerongen
telefoon: 0343-452691
website: www.hervormdegemeenteamerongen.nl
RSIN/Fiscaal nummer 810040797

De Hervormde Gemeente te Amerongen vormt samen met de Hervormde Gemeente te Overberg een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Amerongen.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente van Amerongen en Overberg ligt bij de Algemene Kerkenraad en bestaat uit 2 predikanten, 4 ouderlingen, 4.diakenen en 4.kerkrentmeesters.

De wijkgemeente van Amerongen telt een kerkenraad van 20 leden, bestaande uit 1 predikant, 6 ouderlingen, 2 jeugdouderlingen, 6 diakenen en 5 ouderling-kerkrentmeesters. Het College van kerkrentmeesters heeft naast ouderling-kerkrentmeesters ook nog 4 kerkrentmeesters.
De wijkgemeente Overberg heeft een kerkenraad met 9 leden, dat bestaat uit 1 predikant, 2 ouderlingen, 1 jeugdouderling, 3 ouderling kerkrentmeesters en 4 diakenen.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Op dezelfde wijze als het college van Kerkrentmeesters is ook het College van Diakenen georganiseerd. Zie link Gegevens Diaconie.

 

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.hervormdegemeenteamerongen.nl en www.hervormdoverberg.nl vindt u beleidsplannen (2010-2014) van beide wijkgemeenten.

Intussen zijn gesprekken gestart met de Gereformeerde kerk te Amerongen en de Hervormde Wijkgemeente Amerongen om één gemeente te vormen in 2017. Genoemd (aangepast) beleidsplan van wijkgemeente Amerongen is op dit moment uitgangspunt tot deze door één gemeente-zijn opnieuw gezamenlijk wordt opgesteld.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals organist en beheerder, is geregeld in de "Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland". De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Voor activiteiten in deze gemeente verwijzen wij u naar de websites www.hervormdegemeenteamerongen.nl en www.hervormdoverberg.nl.

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u onder H aan.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar van beide wijkgemeentes. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Staat van baten en lasten Hervormde Gemeente Amerongen Overberg 2015

  Amerongen
werkelijk
2015
Overberg
werkelijk
2015
Totaal
werkelijk
2015
Totaal
begroot
2015
Totaal
werkelijk
2014
 
Baten:
80 Baten onroerend goed 13.032 7.090 20.122 18.950 19.115
81 Rente baten 6.412 883 7.295 8.500 8.434
83 Bijdragen levend geld 156.435 82.340 238.775 226.100 249.849
84 Doorzendcollectanten 0 16.974 16.974 12.500 11.424
85 Subsidies en bijdragen 39.310 20.835 60.145 19.000 35.952
86 Bijzondere baten 5.407 0 5.407 0 14.671
Totale baten 220.596 128.122 348.718 285.050 339.445
 
Lasten:
40 Lasten kerkgebouw 34.314 32.339 66..653 53.600 146.258
41 Lasten overige onroerende zaken 12.602 1.434 14.036 14.375 14.417
42 Afschrijvingskosten 1.572 0 1.572 1.650 1.644
43 Pastoraatskosten 85.103 69.381 154.484 158.460 157.755
44 Lasten kerkdiensten 9.845 3.692 13.537 14.400 17.763
45 Verplichtingen en bijdragen 8.685 3.976 12.661 15.300 13.632
46 Salarissen en vergoedingen 7.972 3.407 11.379 15.200 27.884
47 Kosten beheer en administratie 13.954 3.649 17.603 19.050 20.335
48 Bankkosten 1.489 345 1.834 1.400 1.568
Som der lasten 175.536 118.223 293.759 293.435 401.276
 
Saldo baten minus lasten 45.060 9.899 54.959 -8.385 -61.831
 
Overige baten minus lasten:
53 Toevoeging aan de reserves -29.062 -32.621 -61.683 -37.500 -44.001
Resultaat voor onttrekking 15.998 -22.722 -6.724 -45.885 -105.832
 
54 Onttrekking uit reserves 1.516 25.245 26.761 34.100 102.383
58 Overige baten minus lasten 0 -18.139 -18.139 -14.800 -13.786
Som overige baten minus lasten 1.516 7.106 8.622 19.300 88.597
 
Resultaat na onttrekking 17.514 -15.616 1.898 -26.585 -17.235

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.